ประวัติสมาคม

          เนื่องจากทางโรงเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของการมีสมาคมผู้ปกครองและครู เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน จึงได้ร่วมกับผู้ปกครองและครูจัดตั้งสมาคมฯ ขึ้นและได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2518 โดยมีคณะกรรมการชุดแรกจำนวน 15 คน โดยมีท่านอธิการิณีและอาจารย์ใหญ่เป็นกรรมการ โดยมีนางสาวนันทนีย์ ไชยสุต เป็นนายกสมาคม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองและครูในการอบรมสั่งสอนให้นักเรียนดำรงรักษาวัฒนธรรมและศีสธรรมอันดีงาม

2.เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปกครองและครูร่วมมือกันแก้ไขป้องกันปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน

3.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและครูหาทางส่งเสริมสวัสดิภาพของนักเรียนตามความจำเป็น

4.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและดำเนินงานร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและครูในอันที่จะพัฒนาการศึกษาของนักเรียนให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

5.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครูและนักเรียน ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง