ทำเนียบนายกสมาคม

 

ชื่อ-สกุล

ดำรงตำแหน่ง

นางนภาภรณ์ เหมมณฑารพ ปี 2556 - ปีปัจจุบัน
     
  ผศ.ดร.อนุรักษ์ นวพรไพศาล ปี 2552 - 2555
     
  นางวราภรณ์ ไตรวิทยนุรักษ์ ปี 2547 - 2551
     
  นายกมล ศรีวัฒนา ปี 2544 - 2547
     
  นายประณัย สัตยวณิช ปี 2530 - 2544
     
  นายแพทย์ทรงสันต์ พานิชวัฒน์ ปี 2528 - 2530
     
  พ.ต.ท.สมชาย สุทธิไวยกิจ ปี 2526 - 2528
     
  พ.อ.อำนาจ บุรินทรามาตย์ ปี 2522 - 2526
     
  นางกมลา แสงสีทอง ปี 2520 - 2522
     
  น.ส. นันทนีย์ ไชยสุต ปี 2518 - 2520