คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ปี 2556

                             คณะกรรมการบริหาร

นางนภาภรณ์ เหมมณฑารพ                  ตำแหน่ง :   นายกสมาคมฯ

อธิการิณีสแตลลา  นิลเขต                ตำแหน่ง :   อุปนายกที่ 1

คุณวรรณพาณ์   อัศวดำรงชัย              ตำแหน่ง :   เลขานุการ

คุณครูลักขณา   ดีเจริญ                   ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยเลขานุการ และประสานงาน

คณเพ็ญรุ่ง  รัศมีธงชัย                     ตำแหน่ง :   เหรัญญิก

คุณกิ่งฟ้า  อำนาจอักษร                   ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยเหรัญญิก

คุณกันยา  เฉลยเสนาะ                    ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยเหรัญญิก

คุณครูตติมา  ทิพย์จินดาชัยกุล           ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยเหรัญญิก

คุณครูปรียานุช  แสงมหาชัย              ตำแหน่ง :  ปฏิคม

คุณครูยินดี  วงศ์พัฒนกุล                 ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยปฏิคม

คุณครูทัศนีย์  ทรัพย์วิไล                  ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยปฏิคม

คุณครูอรุณี  มูลศรี                        ตำแหน่ง :  นายทะเบียน

คุณครูธัญลักษณ์  ถิ่นหนองแวง          ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยนายทะเบียน

รศ.ดร.ภาวนี  นรัตถรักษา                ตำแหน่ง :  ประธานฝ่ายวิชาการ

คุณครูปริยา  พงษ์ธนาคม                 ตำแหน่ง :  รองประธานฝ่ายวิชาการ

คุณครูจันทร์คำ  ยาสาไชย                ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยประธานฝ่ายวิชาการ

คุณประยงค์  ครุฑกล่อม                  ตำแหน่ง :  ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

พ.ญ.วรัญญา  กิจคุณาเสถียร             ตำแหน่ง :  รองประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

คุณพงศภัค  ทองเจริญ                    ตำแหน่ง :  รองประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

คุณทับทิม  ธนพนาพฤกษกุล             ตำแหน่ง :  รองประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

คุณครูจันทิมา  มีบ่อทรัพย์                ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

คุณครูธีรยุทธ   ทับพร                    ตำแหน่ง :  ผู้ชวยประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

คุณศรีเพ็ชรินทร์  สิมะโรจน์              ตำแหน่ง :  ประธานฝ่ายหารายได้ 

คุณศิริพรรณ  ตรียะชาติ                  ตำแหน่ง :  รองประธานฝ่ายหารายได้ 

คุณพัชรินทร์  เกิดวิชัย                   ตำแหน่ง :  ประธานฝ่ายหารายได้ 

คุณธัญณิชกานต์  สุขพณิชนันท์         ตำแหน่ง :  รองประธานฝ่ายหารายได้ 

คุณเกื้อกูล  นารี                          ตำแหน่ง :  รองประธานฝ่ายหารายได้ 

คุณกชกร  วงศ์จริยะเกษม               ตำแหน่ง :  รองประธานฝ่ายหารายได้

คุณครูสุวัฒนา  กลั่นไพฑูรย์             ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยประธานฝ่ายหารายได้ 

คุณครูอัญชลี  ลือสมุทร                 ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยประธานฝ่ายหารายได้ 

คุณนิรนาณ  หัสถาดล                    ตำแหน่ง :  ประชาสัมพันธ์

พ.ญ. วรัทยา  นิ่งเจริญ                   ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

คุณครูศรา  หรูจิตตวิฒน์                  ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

คุณครูมัทนา  ประภาเมือง                ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

คุณครูจตุรพร  ศรีนาง                     ตำแหน่ง :  บรรณาธิการ

คุณครูปวีณา  กองวิเศษ                  ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

                   คณะกรรมการที่ปรึกษา

คุณประณัย  สัตยวณิช                    ตำแหน่ง :  กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณวราภรณ์  ไตรวิทยานุรักษ์            ตำแหน่ง :  กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

พ.ต.อ.เจษฎา  สวยสม                  ตำแหน่ง :  กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณโล  ธุระวณิชย์                        ตำแหน่ง :  กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

คุณส่วน  ดวงจันทร์                       ตำแหน่ง :  กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 

คุณรังสรรค์  โพธิ์คำ                      ตำแหน่ง :  กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

คุณจินดา  ศรีประยูร                     ตำแหน่ง :  กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

คุณพรรณธิดา  ทองเจริญ               ตำแหน่ง :  กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

คุณครูพงษ์ชัย  พลถาวร                 ตำแหน่ง :  กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

คุณครูหัสเดิม  กลีบกมล                ตำแหน่ง :  กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

คุณสุจิตรา  โรจน์วัฒนะ                 ตำแหน่ง :  กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายหารายได้

คุณมาลา  หาญสวัสดิ์                   ตำแหน่ง :  กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายหารายได้

คุณเสาวลักษณ์  จักรธีรังกูร            ตำแหน่ง :  กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายหารายได้

คุณชนิดา  ศรีเสาวภา                   ตำแหน่ง :  กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายหารายได้

คุณจงเมตต์   ปิ่นทอง                  ตำแหน่ง :  กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายหารายได้

คุณครูบุญเรือง  เฟื่องฟุ้ง               ตำแหน่ง :  กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายหารายได้

คุณครูสุทธิพร  สมชื่อ                  ตำแหน่ง :  กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายหารายได้

คุณคณาภรณ์  ลิ่มสุวรรณ               ตำแหน่ง :  กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณนวรัตน์  ชมภูนุช                    ตำแหน่ง :  กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณชลธิชา  นาคศรีเจริญ               ตำแหน่ง :  กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณประไพ  พฤฒิพรกิจ                 ตำแหน่ง :  กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณครูสาธิยา  พึ่งศรี                    ตำแหน่ง :  กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณครูจริยา  เจริญวงศ์                  ตำแหน่ง :  กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์